0 0
Regulamin konkursy ,,Konkurs z Sokołowem”

Share it on your social network:

Or you can just copy and share this url

Dodaj ten przepis do ulubionych

Zaloguj się lub zarejestruj żeby tworzyć listę ulubionych przepisów.

Regulamin konkursy ,,Konkurs z Sokołowem”

Jak to zrobiłam, krok po kroku:

Share

REGULAMIN KONKURSU

,,Konkurs z Sokołowem”

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą ,,Konkurs z Sokołowem” i zwany jest w dalszej części regulaminu „Konkursem”.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
 3. Organizatorem Konkursu jest Sokołów S.A., z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, Al. 550-lecia 1, 08-300 Warszawa Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS nr 0000050909, Kapitał Zakładowy 101.467.444,00 PLN, NIP 823 000 14 44, zwany dalej “Organizatorem”.
 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Sokołów S.A., z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, Al. 550-lecia 1, 08-300 Warszawa Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS nr 0000050909, Kapitał Zakładowy 101.467.444,00 PLN, NIP 823 000 14 44.
 5. Konkurs przeprowadzany jest na blogu oraz w serwisie Facebook, ale nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 6. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w pełni go akceptuje.
 7. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926).
 8. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem organizację Konkursu, odpowiedzialność serwisu Facebook jest w tym zakresie wyłączona.
 • 2

PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu rodzinnego przepisu na Wielkanocne danie mięsne
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 6 marca 2018r. i kończy się 12 marca 2018 r. o godz. 23:59:00.
 3. Ogłaszanie wyników i doręczanie nagród następuje po zakończeniu Konkursu na zasadach wskazanych w § 5 Regulaminu.
 • 3

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnicy”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna powyżej 13 roku życia, posiadająca pozwolenie opiekuna prawnego na udział w Konkursie, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
 3. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. w przypadku osób pełnoletnich, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
 5. w przypadku osób niepełnoletnich, z zasadami Konkursu zapoznał się opiekun prawny,
 6. w przypadku osób niepełnoletnich, posiada zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele Organizatora, Fundatora Nagród, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (w szczególności małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), a także osoby pozostające w wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami.
 8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 9. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 10. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez opublikowanie przepisu na danie mięsne na profilu Facebook-owym bloga ,,Kuchnia Doroty” w komentarzu pod postem konkursowym zawierającego odpowiedź na zadanie konkursowe.
 11. Prawidłowe wykonanie czynności określonych w ust. 6 skutkuje wysłaniem zgłoszenia do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”).
 12. Każdy Uczestnik Konkursu może dokonać Zgłoszenia wielokrotnie, tak w danym dniu konkursowym, jak i w czasie trwania całego Konkursu, z zastrzeżeniem, że nie może otrzymać więcej niż jednej Nagrody w Konkursie, przypadającej na gospodarstwo domowe Uczestnika.
 13. Udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika na rzecz Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie oraz wiąże się z przekazaniem przez Uczestnika następujących danych osobowych:
 14. imię i nazwisko,
 15. nazwa użytkownika w serwisie Facebook,
 16. adres e-mail,
 17. adres korespondencyjny.
 18. Organizator ma prawo do usunięcia Zgłoszeń wulgarnych i zawierających obraźliwe treści bez poinformowania o tym Uczestnika.
 19. Dokonując zgłoszenia, Uczestnik oświadcza, że:
 20. jest autorem zgłoszonej odpowiedzi i przysługują mu do niej, jako twórcy, wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe;
 21. powstałe w związku z wykonaniem Zadania konkursowego utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;
 22. nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Zadania konkursowego;
 23. posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Zadania konkursowego;
 24. ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej lit. a) – d) i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tymi oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw;
 25. wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie swojej odpowiedzi na stronach internetowych związanych z Konkursem, Organizatorem oraz Fundatorem, a także na dedykowanym profilu facebook KuchniaDoroty.
 26. Autor zgłoszonej odpowiedzi zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora, na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie, autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania treścią odpowiedzi.
 27. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora odpowiedzi zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 28. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Uczestnika Konkursu, Organizator jest upoważniony do przekazania osobom trzecim danych Uczestnika. Dane te mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do dochodzenia swoich praw na drodze cywilnej lub karnej z tytułu naruszenia ich praw oraz dóbr osobistych.
 • 4

PRZEBIEG KONKURSU I NAGRODY

 1. Nagrodą główną w konkursie jest 1 pojedyncze zaproszenie na warsztaty kulinarne z Sandrą Kotowicz, finalistką V edycji programu Top Chef, o wartości 400 zł brutto każde. Warsztaty odbędą się w dniu 16.03.2018 r. o godz. 18:00, w studiu Cook Up, ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa.
 2. Dwiema nagrodami dodatkowymi są zestawy produktów i upominków od firmy Sokołów.
 3. Spośród zgłoszonych odpowiedzi przedstawiciel bloga ,,Kuchnia Doroty” wybierze 3 najbardziej kreatywne zgłoszenia, których autorzy zostaną nagrodzeni (dalej: “Laureaci”).
 4. Laureatów wyłania przedstawiciel bloga ,,Kuchnia Doroty” na podstawie zgodności z Regulaminem.
 5. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na profilu Facebook-owym ,,Kuchnia Doroty” i na stronie konkursowej na stronie ,,kuchniadoroty.pl”
 6. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu systemu wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.
 7. Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny.
 8. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 200 ,  z dnia 2018.01.24). Oznacza to, iż od wartości Nagrody Organizator pobiera kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10% nagrody (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT – od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody) , na co zwycięzca wyraża zgodę.
 • 5

OGŁASZANIE WYNIKÓW I KOMISJA KONKURSOWA

 1. Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi w dniu 13 marca 2018 r., pod postem konkursowym.
 2. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej za pomocą wiadomości w aplikacji Messenger i/lub w wiadomości prywatnej profilu Facebook.
 3. W celu przekazania nagrody Laureat powinien przesłać swoje imię i nazwisko, aktualne dane adresowe w wiadomości prywatnej/mailowej przesłanej na adres kuchniadoroty@gmail.com do 2 dni od opublikowania wyników Konkursu oraz potwierdzić chęć udziału w warsztatach.
 4. W przypadku zaniechania wykonania powyższych czynności przez Laureata, Nagroda główna zostanie przyznana kolejnej wybranej osobie.
 5. W przypadku zaniechania wykonania powyższych czynności przez Laureata, Nagrody dodatkowe pozostają własnością Fundatora.
 6. Nagrodę wydaje Fundator Konkursu. Nagroda w postaci udziału w warsztatach zostanie zrealizowana w dniu 16.03.2018 o godz. 18:00 w Studiu kulinarnym Cook Up przy ul. Racławickiej 99 w Warszawie. Warsztaty rozpoczną się o godzinie 18:00. Dojazd na miejsce warsztatów pozostaje w zakresie Laureata nagrody głównej.
 7. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w par. 2, 3 i 4 Regulaminu, w tym, nie wskazali danych umożliwiających realizację prawa do nagrody zgodnie z ust. 3. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.
 8. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez Laureata Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.
 9. Nagrody dodatkowe zostaną wysłane do Laureatów w ciągu 7 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
 • 6

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora: Sokołów S.A., Al. 550-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski, bądź za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook wysłanej na profil facebook.com/sokolowfanpage.
 2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w Zgłoszeniu adres e-mail lub listem poleconym. Reklamacje rozpatruje Organizator.
 • 7

DANE OSOBOWE

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że: wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych: imię i nazwisko, Nazwa Użytkownika w serwisie Facebook, adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, gmina, powiat, województwo), w zakresie i celu wskazanym w Regulaminie oraz niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów, przyznania, wydania i odbioru Nagrody.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska lub Nazwy Użytkownika w serwisie Facebook na profilu facebook.com.kuchniadoroty jako Laureata Konkursu.
 6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 • 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieunormowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie internetowej kuchniadoroty.pl
(Visited 121 times, 1 visits today)

Dorota

previous
Babka mandarynkowa
next
Drożdżówki z cytrynowym serem
previous
Babka mandarynkowa
next
Drożdżówki z cytrynowym serem

Zapraszam do komentowania i dziękuję za Twoją opinię

Translate »